Jörgen Warborn

Småföretagarnas bästa vän i Bryssel

Kontakta Jörgen


Läs om Jörgens prioriterade frågor:

Frihandel

Sverige och världen behöver mer frihandel. Internationell handel möjliggör för svenska företag att sälja sina varor och tjänster i fler länder. Som ett litet och exportberoende land är Sverige en av de största vinnarna på fri och rättvis handel. När vi handlar över gränserna kan fler ta del av en öppen marknad där välståndet ökar för alla parter. 

Handelshinder försvårar flödet av idéer och teknik mellan länder och människor. De länder som varit öppna för handel med resten av världen är därför de länder som har haft den snabbaste välståndsutvecklingen. Sveriges resa från fattigdom till välstånd grundlades med hjälp av frihandel och näringsfrihet. På denna grund måste vi fortsätta bygga.

EU behöver lägga mycket energi på att driva en ambitiös frihandelsagenda med moderna handelsavtal. Vi behöver leda utvecklingen för en frihandelsvänlig värld när handelssystemet är under stark press av inte minst Kina och USA. För Sverige som är ett litet och handelsberoende land är den regelstyrda handeln avgörande för jobb och tillväxt. I frånvaro av gemensamma internationella regler blir den starkes makt lag, vilket vore dåliga nyheter för Sverige.

EU:s framgångar mäts av vår förmåga att leverera på våra politiska ambitioner och uppnå påtagliga resultat för våra medborgare – inte av storleken på budgeten.

Bidragspolitik och skadliga EU-skatter bygger inte Europa starkt. Europa behöver istället en modern ekonomisk politik, inriktad mot tillväxt, innovation, digital omställning och att lösa gemensamma gränsöverskridande problem.

Moderaterna arbetar för att strama åt EU:s budget och att rikta om den mot investeringar som bygger långsiktig konkurrenskraft. EU är alldeles för viktigt för att bara bli en stor omfördelare av bidrag. Medlen ska användas på rätt sätt och vi ska göra allt vi kan när det handlar om att värna svenska intressen och skattebetalarnas pengar. Moderaternas fasta övertygelse är att nya skatter på EU-nivå inte är rätt väg att gå. Det innebär att viktiga beslut flyttas längre ifrån svenska medborgarna. Beskattningen ska istället utgå från politiker kommunalt, regionalt eller i riksdagen. Den typen av plånboksfrågor ska inte flyttas till Bryssel.

En svensk företagare måste idag navigera genom cirka 1 200 lagar, 2 200 förordningar och 8 100 föreskrifter och allmänna råd. Samtidigt är nära en halv miljon svenskar egenföretagare, och ungefär var tredje anställd i Sverige arbetar i ett småföretag. Det är av yttersta vikt att vi i EU som i Sverige skapar gynnsamma förutsättningar för småföretagen att växa, det gör vi genom fokus på regelförenkling.

Företagare är verkligen vår tids samhällshjältar. Trots utmanande förutsättningar vågar de driva sina visioner framåt, vilket skapar det välstånd som vi alla är beroende av. Utan dem skulle vi ha färre jobb, lägre löner och ingen välfärd.

Vi i politiken har ett ansvar att underlätta för Sveriges företag så att de kan växa. Och jag har gång på gång framhållit vikten av att prioritera företagarna, vecka ut och vecka in, möte efter möte, år efter år. Tyvärr är det alltför få politiker som förstår företagarnas förutsättningar. Det finns en romantiserad bild av livet som entreprenör. Frihet, flexibilitet och att förverkliga sina idéer hör till företagares verklighet, men det är inte enbart en dans på rosor. En företagares ansvar sträcker sig inte bara till sig själv och sin egen framgång, det inkluderar anställda, kunder och varumärke. Inte sällan möts man av motstånd i form av högt skattetryck och regelkrångel. Verkligheten är att i stort sett alla som driver företag kan ge konkreta exempel från sin vardag om den tungrodda svenska byråkratin.

Företagande

Företagande är ett av våra bredaste allmänintressen. Med framgångsrika företag växer människor, jobb och skatteintäkter. Därför har jag alltid fokuserat på företagsklimat och entreprenörskap, såväl när jag verkade i kommunen som i riksdagen – och nu i Europaparlamentet.

Den inre marknaden är grundbulten i den Europeiska unionen. Med friare handel och mer utbyten av varor och tjänster stärks den europeiska gemenskapen och välståndet i hela Europa. Att öka handeln och skapa bättre villkor för företagarna är i grunden det enda sättet att säkra en rikare framtid för alla EU:s medborgare.

Europeisk konkurrenskraft är svensk konkurrenskraft. Det är tydligt att vi kan och måste göra mycket mer för att underlätta handeln inom EU. Sverige måste verka för att den byråkratiska regelbördan i EU minskar. Trots löften om att minska antalet regler från EU-kommissionen har inte mycket hänt, tvärtom går det på många sätt i motsatt riktning med en växande regelbörda som drabbar företagarna.

Saknar du information?